Zbor Košice

IČO: 31961924
DIČ: 2022004127
Peňažný ústav SLSP Košice
č. účtu: 82135215/0900
IBAN: SK39 0900 0000 0000 8213 5215
SWIFT BIC: GIBASKBX
ďakujeme za finančný dar zboru
Dary na:Variabilný symbol
Bežné potreby zboru8001
Fond platu kazateľa8002
Opravy a technické veci8003
Sociálny fond8004
Sociálny fond – strava pre bezdomovcov8044
Misia, iné8005
Mládež8006
Kaviareň8007
Obnova audio vizuálnej techniky8008
Kontakt Klub – práca s dorastom8009
Dom na polceste – podpora misijnej práce manželov Gurkových8010
Pomoc UKRAJINE152
Pohostinnosť zboru – nedeľné obedy (Rimanom 12:13)1213