Chvály a uctievanie

Chvály a uctievanie

Objektom našich chvál je Pán Ježiš Kristus

On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť naveky. On obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov. Hospodin dáva slepým zrak, Hospodin dvíha skľúčených, Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Hospodin bude kraľovať naveky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Haleluja!

Žalmy 146:6-10

Objektom našich chvál je Pán Ježiš Kristus. Bez ohľadu na to, ako sa cítime, Ho môžeme a máme chváliť.

Tou najhlbšou podstatou uctievania je opravdivé poznanie Boha a následná odozva nášho srdca na toto poznanie v tom, ako si Boha vážime, ceníme, ako sa z neho tešíme a ako nad všetko zemské nás Boh vo všetkom napĺňa. A potom to hlboké, pokojné a radostné uspokojenie v Bohu prekypuje zjavnými skutkami chvál našich pier a zjavnými skutkami lásky v Kristovi a pre Krista pri službe iným (John Piper).