Stručná história Baptistov

Bratská jednota – hlásime sa k odkazu Jednoty bratskej, tejto svetlej stránky našich dejín. Jednota bratská bola verná v kázaní evanjelia, vo výklade Biblie – Písma svätého. Pre túto vernosť dosiahla veľkú autoritu v celom kresťanskom svete. Dala svetu J. A. Komenského, ktorý bol jej posledným biskupom – správcom.

Baptisti – bola pôvodne prezývka našich predchodcov. Pochádza pôvodne z gréckeho baptizein – krstiť, ponoriť. Poukazuje na to, že zastávame krst tých, čo sa slobodne rozhodli pre Pána Ježiša Krista, uverili evanjeliu, činili pokánie a prijali milosť odpustenia svojich hriechov. Na základe tejto viery sú bratia a sestry pokrstení. Má to byť potvrdením, že nechceme byť formálnymi kresťanmi.

Za našich predchodcov považujeme čiastočne aj anabaptistov, ako radikálne krídlo svetovej reformácie. V 16. storočí unikli pred prenasledovaním zo Švajčiarska cez Nemecko na južnú Moravu. Tu zakladali „bratské dvory“. Boli to komunity päťdesiatich až šesťdesiatich rodín. Sú známi pod menom Habáni. Ich počet dosahoval až päťdesiat tisíc členov. Boli to prísne biblicky vedené spoločenstvá. Preto prežívali Božie požehnanie a dosahovali vysokú úroveň v remeslách a hospodárení. Po bitke na Bielej hore museli i Habáni opustiť Moravu a historická kontinuita s anabaptistami bola pretrhnutá. Na našom území začali vznikať prvé zbory baptistov pred vyše sto rokmi, ako výsledok misie nemeckých a pozdejšie amerických bratov.

Bratská jednota baptistov vznikala na Slovensku ešte pred prvou svetovou vojnou. Už v období medzi oboma svetovými vojnami existovali na Slovensku vlastne dve jednoty – slovenská a československá. Od vzniku federácie v roku 1968 existovali v ČSSR už tri jednoty. Ešte rok po rozdelení Československa existovala spoločná BJB Čechov a Slovákov. BJB je voľnejším zväzkom samostatných cirkevných zborov.