Čomu veríme

Veríme, že Božie slovo je základ pre našu vieru.

Rastieme v poznaní, držíme sa lásky, pokory a úcty voči všetkým ľuďom a názorom. Hoci sme presvedčení o Božej pravde a dôveryhodnosti, a jedinečnosti Písma. Ako je napísané: “Z časti poznávame a z časti prorokujeme.”, no úplné poznanie príde až v nebi. (1. Kor 13)
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen