Výzva pre rok 2020

Výzva pre rok 2020

Posolstvo apoštola Petra

Na Silvestra a Nový rok sme čítali slová apoštola Petra, ktoré píše bratom a sestrám, ktorí zažívajú utrpenie, pretože celospoločenské kultúrne a náboženské nastavenie neprialo kresťanom a ich posolstvu o osobnom, jedinom Bohu, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi (1Pet 5). Bohu, ktorý nebol ľudský poskok a služobníček, ale Jediný Pán (Kyrios). Iného Boha a Pána niet!

Apoštolove posolstvo je zvláštne, pretože namiesto vzopretiu sa spoločnosti volá ku vzopretiu sa diablovi (pánovi spoločenských nálad a zmýšľania). To vzopretie sa diablovi tu prichádza nie cez silový stret a vyháňanie démonov alebo diabla z každého kúta a rohu a miesta, ale cez vnútorné nastavenie viery k poslušnosti: cez poddávanie sa starším a poddávanie sa jeden druhému, cez obliekania sa do pokory voči ľuďom, cez pokorenie sa Bohu, cez zloženie starostí na Boha, cez triezvosť v hodnotách, žiadostiach a potrebách, cez neustálu bdelosť voči nepriateľovej stratégii a útokom.

Ich užitočnosť pre Cirkev a užitočnosť pre rozširovanie neviditeľného Božieho kráľovstva cez záchranu stratených, začína takýmto základnými vnútorným nastavením poslušnosti viery.

To je dobrá výzva do roku 2020.

Poddávať sa druhým, pokoriť sa Bohu, skladať starosti, byť triezvy, bdieť, stavať sa na odpor Zlému (a zlému). A to stále znova a znova a stále a stále. Úplné základy…

Prinášajú však silu pre víťazstvo nad zmýšľaním a útlakom doby. Nedajme sa pomýliť, potrebujeme to aj dnes, pretože tých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi budú vždy čeliť nejakej forme utrpenia (2Tim 3,12).

S láskou

Dali Smolník, kazateľ zboru