Ordinačný sľub a fotky z ordinácie

Ordinačný sľub a fotky z ordinácie

Na základe povolania, ktoré som dostal od Pána, chcem s Božou pomocou zvestovať čisté evanjelium Ježiša Krista a privádzať ľudí na cestu spasenia, prednášať Bohu na modlitbách všetkých mne zverených, viesť seba a iných k zodpovednému životu v súlade s Písmom svätým. Úlohy, ktoré vyplývajú z mojej služby v ktoromkoľvek zbore Bratskej jednoty baptistov na Slovensku, budem plniť zodpovedne, svedomito a na slávu nášho Pána.

Preto budem dbať, aby bohoslužby boli v zbore vždy zodpovedne zabezpečené zápasiac o to, aby boli inšpirované Duchom Svätým. Budem vykonávať a zabezpečovať duchovnú a pastoračnú starostlivosť o členov zboru, ich rodinných príslušníkov i tých, ktorí o pastoráciu prejavia záujem. Budem dbať na poriadok, mravnú čistotu, jednotu a rast zboru v spolupráci so staršovstvom a ostatnými členmi zboru.

Ako správca zboru budem usilovať o dobré medziľudské vzťahy a jednotu cirkvi vnútri i mimo zboru vrátane zastupovania zboru pred úradmi a verejnosťou. V súlade s Písmom svätým budem prijímať napomenutia a rady staršovstva, ako i ostatných členov zboru. Budem sa usilovať žiť aj so svojou rodinou príkladným životom k sláve Božej.

Tak mi Boh pomáhaj!

Andrej Kraljik