Poďakovanie Bohu za 100 rokov zboru

Poďakovanie Bohu za 100 rokov zboru

Žalm 100, 5 sme použili ako hlavný verš na pozvánkach ku slávnosti stého výročia činnosti baptistov v Košiciach. Celý Žalm bol hlavným motívom slávnostnej bohoslužby k tejto príležitosti. Prečo práve tento Žalm? Pretože aj my sme spoznali, že Boh je verný svojmu dielu v našom spoločenstve z pokolenia na pokolenie a z generácie na generáciu. Bratia a sestry, všetci, ktorí v Neho veríme, toto je skutočné povzbudenie pre nás. Vy ste boli Božím mocným nástrojom v diele evanjelia už toľké roky. Toľko zmenených životov, toľko spasených duší, na tom všetkom ste sa mohli podieľať. Božia dobrota a vernosť k nám trvá už sto (a viac) rokov. Pozeráme sa na pôsobenie nášho zboru a na stavbu našej modlitebne a môžeme jednoznačne vyhlásiť: „Pane, Ty si pôsobil celý ten čas“.‌

Preto sa aj my túžime pridať k žalmistovi v oslave Boha a vstúpiť „do jeho brán s vďakou a s chválospevom do jeho nádvorí, ďakovať mu, dobrorečiť jeho menu“. Sme pokorení pred Pánom, pretože si uvedomujeme, že bez Jeho pôsobenia by tu nebol žiadny cirkevný zbor BJB v Košiciach, nebola by žiadna storočnica, ani dvadsiate výročia stavby modlitebne a všetci by sme boli ešte mŕtvi vo svojich hriechoch. Ďakujeme Pane, že si nás zachránil a že si nás použil na zvestovanie evanjelia ďalším ľuďom už sto rokov.‌ „Drahý Bože, pozeráme sa aj do súčasnosti a budúcnosti.

Sme Tvoj ľud, Tvoja cirkev, dal si nám poslanie, ktoré budeme aj naďalej poslušne plniť s Tvojou pomocou. Prosíme, používaj nás na svoju slávu, na budovanie cirkvi a na záchranu druhých. Zachovaj tento zbor vo viere a v evanjeliu až do Tvojho dňa“.‌ My, ktorí sme v tomto cirkevnom zbore krátko alebo ktorí sme vekovo mladší, pamätajme na jednu dôležitú vec, na ktorú zabúdame.

Božia vôľa je to, aby sme patrili do cirkevnej rodiny a do spoločenstva, kde pôsobí živý a vzkriesený Pán Ježiš Kristus. Pridaj sa do spoločenstva, kde už Pán koná. Slúž ako nástroj tam, kde sa Boh verne priznáva ku svojmu dielu z pokolenia na pokolenie. Rok, čo rok ku mne prichádzajú ľudia, ktorí vyznávajú, že Pán Ježiš ich zachránil a túžia sa dať pokrstiť. Akurát pred troma týždňami za mnou prišiel jeden mladý muž, za ktorého som sa dlho modlil a povedal mi tú radostnú správu, už verí a chce sa dať pokrstiť. Sláva Bohu, Pán stále koná v našom strede.‌

Dnes nám svet, internet a kadejaké pochybné západné cirkvi a spoločenstvá ponúkajú iné definície a kritériá. Veľmi sa modlím, aby sme rozumeli tomu, že naše miesto je tam, kde sa stretáva Boží ľud, pri pravom Božom slove, pri pravdivom evanjeliu, ktoré mocne pôsobí a Pán zachraňuje ľudí rok čo rok, celé generácie a tak už napríklad 100 a viac rokov. Buďme pri Bohu blízko primknutí a sústreďujme sa na Neho z veľkou láskou, chválou a vďakou.

Andrej Kraljik

Nech je Žalm 100 pre nás inšpiráciou ku modlitbám.

Žalm 100, 1-5

Plesaj Hospodinovi, celá zem!‌Radostne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred neho s jasotom! Vedzte, že Hospodin je Boh, on nás utvoril, patríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho pastviny. ‌Vstúpte do jeho brán s vďakou a s chválospevom do jeho nádvorí, ďakujte mu, dobrorečte jeho menu, ‌lebo Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie!